ortak sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık birimi, işyeri güvenliği uzmanlığı, isg eğitimi, işyeri güvenliği uzmanı
İş güvenliği uzmanı
İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi vermek.
işyeri güvenliği, iş güvenliği kursu, ortak sağlık ve güvenlik birimi izmir, iş güvenliği kursları, iş güvenliği uzmanı izmir
İşyeri hekimi
İşyeri hekimi sağlanması
iş güvenliği eğitimleri, is sagligi guvenligi, işyeri güvenlik uzmanı, iş güvenliği risk analizi, işyeri hekimi
Risk analizi
Mesleki risk veya Tehlikeleri göz önünde bulundurarak davranmak.
risk analizi örneği, risk analizi örnekleri, isg eğitimleri, iş ve iş güvenliği, iş ve iş sağlığı güvenliği
Acil durum eylem planı
İşverenin acil durmlara ilişkin yükümlülüklerini kapsar.
isg güvenlik, işyeri risk analizi, iş güvenliği eğitimi, ortak sağlık güvenlik birimi, iş güvenliği uzmanlık eğitimi
iş güvenliği eğitimi
4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İSG kanunu gereğince alınması gereken eğitimi kapsar.
isg uzmanlık eğitimi, iş güvenliği kanunu, iş güvenliği uzmanı eğitimi izmir, risk analizi formu, işçi güvenliği uzmanı
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu
6331 sayılı kanun gereğince işe giriş raporları yalnız yetkilendirilmiş OSGB'ler tarafından verilmektedir.
işyeri risk değerlendirme formu, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği izmir, ortak sağlık güvenlik birimi izmir, iş güvenliği risk değerlendirmesi
Yıllık periyodik muayeneler
İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak , kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak ,uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testler.
işyeri güvenliği eğitimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı eğitimi, risk analizi nedir, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyeri güvenliği kursu
Portör muayeneleri
Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir.
iş güvenliği eğitimi izmir, iş ve sağlık güvenliği, iş ve güvenlik uzmanı, işyeri hekimi çalışma saatleri, acil eylem planı
Temel Eğitimler
Alınması gereken temel eğitimleri kapsar.
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması - Acil durum eylem planı - İş güvenliği eğitimleri - İş güvenliği uzmanı - Risk Analizi - İşyeri hekimi - İşe giriş raporu - Yıllık periyodik muayeneler - Portör muayeneleri - Temel eğitimler - Mobil sağlık hizmetleri -

İşyeri Hekimi

     a) Rehberlik ve Danışmanlık;

1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.
     b) Sağlık Gözetimi;

1) Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.
     c) Eğitim ve Bilgilendirme;

1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
     ç) İlgili Birimlerle İşbirliği;

1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

İşyeri hekimlerinin yetkileri
     (1) İşyeri hekimlerinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,
b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak,
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır.
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
     İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri

(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir. Bir yılsonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, bulunması halinde ve gerektiğinde iş güvenliği uzmanı ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.


risk değerlendirme başvuru formu izmir osgb Tehlike sınıfı belirleme izmir osgb Çalışma süresi hesaplama izmir osgb Yetki belgelerimiz

 • patlamadan korunma dokümanı hazırlanması

  Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

  Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda patlamadan korunma dokümanı işyerlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

 • acil durum eylem planı

  Acil durum eylem planı

  İşverenin acil durmlara ilişkin yükümlülüklerini kapsar.

 • iş güvenliği eğitimleri

  İş güvenliği eğitimleri

  4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İSG kanunu gereğince alınması gereken eğitimi kapsar.

 • izmir osgb İş Güvenliği Uzmanı

  İş güvenliği uzmanı

  İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi vermek.

 • izmir osgb Risk Analizi

  Risk Analizi

  Mesleki risk veya Tehlikeleri göz önünde bulundurarak davranmak.

 • izmir osgb İşyeri Hekimi

  İşyeri hekimi

  İşyeri hekimi sağlanması

 • İşe giriş raporu veren yetkili OSGB izmir osgb

  İşe giriş raporu

  6331 sayılı kanun gereğince işe giriş raporları yalnız yetkilendirilmiş OSGB'ler tarafından verilmektedir